Vedtægter SIF’s veteraner

§1

Sektionens formål er:

1.          at samle motions- og/eller turneringsinteresserede tennisspillere i en fællesgruppe

2.          at arrangere turneringer inden for SIF og med andre klubber

3.         at arrangere sammenkomster af oplysende og/eller selskabelig art

§2

Som medlem kan optages medlemmer af SIFs tennisafdeling, dog forudsat, at kvindelige medlemmer er fyldt 40 år og mandlige 45 år ved indmeldelsen.

Det er en betingelse for optagelse i sektionen, at ansøgere har et rimeligt spilleniveau. Derfor skal ansøgere spille op til 3 gange med medlemmer fra sektionen forinden optagelse, således at spilleniveauet kan vurderes. Vurderingen, der foretages af sektionens ledelse, er baseret på skøn og kan ikke påklages.

Som passive medlemmer kan optages tennisspillere som ikke opfylder førnævnte kvalifikationer. Passive medlemmer har ingen spille- og stemmeret, men kan deltage i sektionens sammenkomster.

§3

Ansøgning om indmeldelse skal ske skriftligt eller efter nærmere aftale med sektionens ledelse. Kontingent skal være betalt før man kan deltage i sektionens aktiviteter.

Kontingentet fastsættes på det årlige sektionsmøde.

Udmeldelse skal ske skriftligt med mindst 1 måneds varsel til en 1. januar.

§4

Betaler medlemmerne ikke forfaldent kontingent, eller overtræder de vedtægterne, kan de suspenderes eventuelt ekskluderes af ledelsen.

§5

Sektionen ledes af tre medlemmer, der vælges for et år ad gangen på et årligt sektionsmøde. Genvalg kan finde.

§6

Der afholdes et årligt sektionsmøde. Dette møde, der har øverste myndighed i alle sektionens anliggender, afholdes senest inden udgangen af februar måned.

Indkaldelse skal ske skriftligt med mindst 14 dages varsel til alle medlemmer efter den af disse opgivne adresse. Hvert aktivt medlem, jfr. § 2, 2. afsnit, der har betalt forfaldent kontingent, har 1 stemme. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

§7

Sektionsmødet er beslutningsdygtigt, blot 5 stemmeberettigede er til stede. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed.

Dagsorden for det årlige sektionsmøde skal indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent        
  2. Ledelsen aflægger beretning og regnskab
  3. Forslag fra ledelsen eller medlemmer
  4. Valg af formand og ledelse
  5. Eventuelt

Forslag må, for at kunne forlanges behandlet, være indsendt til ledelsen senest 1. februar.

§8

Ledelsen afholder møde, når den – specielt formanden – finder det påkrævet.

§9

Sektionens virksomhed og regnskab følger kalenderåret.

§10

Bestemmelse om sektionens ophør træffes på et i den anledning indkaldt sektionsmøde. Vedtagelse kræver, at mindst 50% af sektionens stemmeberettigede medlemmer er til stede og at mindst 2/3 af de stemmeberettigede fremmødte stemmer for.

Vedtaget på det stiftende sektionsmøde den 22. november 1978.

1. gang ændret på sektionsmøde den 12. februar 1981

2. gang ændret på sektionsmøde den 16. februar 2001

3. gang ændret på sektionsmøde den 22. februar 2019   

                               10.03.2019